Polecamy:
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie
OGŁOSZENIE O NABORZE SPECJALISTÓW (Dodano: 28.07.2014)

W związku z realizacją projektu systemowego „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 7.1.1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie  poszukuje specjalistów do przeprowadzenia zajęć dla  uczestników Projektu w 2014 r. w ramach aktywnej integracji:

1. Psychologa do przeprowadzenia warsztatów grupowych i spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu (łączna ilość godzin     zajęć: 30h)

2. Specjalistę do udzielania porad prawnych (łączna ilość godzin zajęć: 30h)

3. Specjalistę do przeprowadzenia wykładów i warsztatów z ziołolecznictwa (łączna ilość godzin zajęć: 30h)

4. Specjalistę do przeprowadzenia warsztatów aktywizacji zawodowej (łączna ilość godzin zajęć: 30h)

5. Specjalistę do prowadzenia warsztatów z pamiątkarstwa (cena wraz zapewnieniem materiałów potrzebnych do warsztatów) (łączna ilość godzin zajęć: 40h)

6. Specjalistę do prowadzenia warsztatów z zakresu rękodzielstwa artystycznego (cena wraz zapewnieniem materiałów         potrzebnych do warsztatów) (łączna ilość godzin zajęć: 40h)

7. Specjalistę do przeprowadzenia zajęć z dietetyki dla 50+ (łączna ilość godzin  zajęć: 40h)

Specjaliści zapewniają kawę, herbatę oraz ciastka podczas warsztatów/zajeć.

Kryterium wyboru oferty:

Łączna ocena kwalifikacji: posiadanych umiejętności, cena jednostkowa brutto za 1 godzinę lekcyjną przeprowadzonych zajęć, dyspozycyjność.

Oferty powinny zawierać:

1. CV ( zawierające wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia naboru.

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

3. Program zajęć.

4. Proponowana stawka za 1 godzinę lekcyjną.

5. Referencje.

6. Dyspozycyjność.

Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

3. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „ Oferta na przeprowadzenie zajęć

przez danego specjalistę w ramach projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie, ul. Strażacka
5 66-446 Deszczno, osobiście lub pocztą w terminie do 22.08.2014 r. do godziny  14:00

Po ocenie złożonych ofert wybrani specjaliści zostaną poinformowani telefonicznie.

 

 

 
Informacja dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy. (Dodano: 05.12.2013)

 

W związku z ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy -Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 984), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały od 1 stycznia 2014r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Ustawa ta wprowadziła nową definicję - odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z dodanym w Prawie energetycznym w art. 3, pkt 13c - jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
 
Strona główna (Dodano: 01.12.2009)

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – stanowi podstawowy instrument finansowy Unii Europejskiej, którego cele jest wspieranie zatrudnienia (poprzez zwiększanie liczby miejsc pracy, jak również poprzez polepszanie warunków pracy) oraz inwestycje
w kapitał ludzki (poprzez rozwój zasobów ludzkich).

W latach 2007-2013 Polska uzyskała największe wsparcie spośród pozostałych państw członkowskich. Finansowanie wspólnotowe w tych latach zakłada ponad 9,7 mld euro.

W Polsce EFS realizowany jest za pomocą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który obejmuje 10 priorytetów, tj.:

  1. Zatrudnienie i integracja społeczna;
  2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących;
  3. Wysoka jakość systemu oświaty;
  4. Szkolnictwo wyższe i nauka;
  5. Dobre zarządzanie;
  6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich;
  7. Promocja integracji społecznej;
  8. Regionalne kadry gospodarki;
  9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Program Operacyjny kapitał Ludzki przewiduje 2 procedury wyboru projektów:

a) procedurę konkursową
b) dofinansowanie projektów systemowych

Wszelkie informacje o PO KL dostępne są także na stronach internetowych:

http://www.efs.gov.pl/
http://www.efs.lubuskie.pl/
http://www.wup.zgora.pl/

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Deszczno