Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest w celu pokrycia utraty dochodu przez rodzica lub opiekuna ze względu na opiekę nad dzieckiem, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, a także konieczności współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji dziecka. Osobami uprawnionymi do składania wniosku o świadczenie pielęgnacyjne są rodzice dziecka lub faktyczni opiekunowie. Opiekun prawny dziecka nie jest uprawniony do złożenia wniosku o świadczenie pielęgnacyjne.

Powyższe świadczenie przysługuje z tytułu opieki nad osobą legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z zawartym uprzednio wskazaniem (punkt 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności). Istotnymi przesłankami uprawniającymi do przyznania tego świadczenia jest fakt, że niepełnosprawności musiała powstać przed 18 rokiem życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 01.01.2016 r. wynosi 1300 zł i podlega corocznej waloryzacji z dniem 1 stycznia. Jej wskaźnikiem jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień 1 stycznia w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia styczniu poprzedzającego roku. Wysokość świadczenia zaokrągla się do pełnych złotych w górę. Jego wysokość jest obwieszczana do dnia 15 listopada każdego roku. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje za niepełne miesiące, za każdy dzień wypłacana jest 1/30 wysokości świadczenia. W przypadku tego świadczenia nie ma progu dochodowego uprawniającego do przyznania.

Zgodnie z art. 17 ust. 5 wcześniej cytowanej ustawy, świadczenie nie przysługuje jeżeli:

  1. Osoba sprawująca opiekę:

- ma prawo do emerytur, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku stałego i nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

- ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna.

  1. Osoba wymagająca opieki:

- pozostaje w związku małżeńskim, wyjątek stanowi sytuacja kiedy małżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

- osoba została umieszczona w rodzinie zastępczej lub placówce zapewniającej całodobową opiekę, wyjątek stanowi rodzina zastępcza spokrewniona i placówka prowadząca działalność leczniczą.

- na osobę wymagającą opieki przyznane jest prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekunów.

  1. Inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na osobę wymagająca opieki lub inna osoba jest uprawniona do analogicznego świadczenia z tytułu opieki nad osoba poza granicami kraju.
  2. Członek rodziny sprawującej opiekę ma przyznany dodatek to zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego albo zasiłku dla opiekuna.

W przypadku gdy o świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy, świadczenia przysługują rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego. Natomiast w przypadku małżonków rolników lub domowników świadczenie przysługuje w przypadku zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania przez nich prac w gospodarstwie. Wnioskodawca składa wraz z wnioskiem adekwatne oświadczenie z zawarciem w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Zastępuje ona pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego zeznania.

Wnioskodawca (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) może ubiegać się o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym siebie oraz członków swojej rodziny. Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U.2015.581 osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu ma obowiązek zgłoszenia do NFZ członków rodziny, jeśli nie podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Uprawnieni członkowie rodziny:

  1. a)  dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
  2. b)  małżonek,
  3. c)  wstępni pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

W przypadku zgłoszenia dziecka, które ukończyło 18 rok życia wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o kontynuacji nauki przez to dziecko, a w przypadku jej zaprzestania do niezwłocznego poinformowania OPS w Deszcznie o tym fakcie.

Wnioskodawca (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) może także ubiegać się o ubezpieczenie emerytalno-rentowe, z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

W przypadku ubiegania się wnioskodawcy o zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalno-rentowego należy dostarczyć poniższe dokumenty (wyłącznie oryginały), potwierdzające okresy składkowe (dokumenty te należy dostarczyć tylko do pierwszego wniosku);

Lp. Tytuł ubezpieczenia: Dokumenty potwierdzające przebieg ubezpieczenia:
1. Dla każdego wnioskodawcy kserokopia wpisu w legitymacji ubezpieczeniowej
2. Wnioskodawca był zatrudniony oryginały świadectw pracy
3. Wnioskodawca był zatrudniony karty zasiłkowe (w przypadku zatrudnienia po 15.11.91)
4. Wnioskodawca był zarejestrowany jako osoba bezrobotna zaświadczenie z PUP
5. Wnioskodawca był zarejestrowany jako osoba bezrobotna karty zasiłkowe
6. Wnioskodawca odbywał praktykę uczęszczając do szkoły zawodowej świadectwo szkolne wraz z zaświadczeniem potwierdzającym odbycie praktyki
7. Wnioskodawca ukończył szkołę wyższą dyplom ukończenia szkoły wyższej
8. Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek
9. Wnioskodawca odbywał służbę wojskową książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU o odbywaniu służby wojskowej
10. Osobista opieka nad dzieckiem do 4-go roku życia oryginał aktu/ów urodzenia dziecka/ci oraz oświadczenie o sprawowaniu osobistej opieki
11. Inny tytuł inne dokumenty potwierdzające okresy składkowe

 

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz.U.2013.1440, jeżeli osoba pobierająca świadczenia posiada 25 letni okres ubezpieczenia, nie będą za nią odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.

 

Do pobrania

druk wniosku ubezpieczenia członków rodziny