Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem przyznawanym osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny wobec osoby wymagającej opieki. Przysługuje osobom, które nie podejmują pracy zarobkowej (przepis ten wszedł w życie 01.01.2015 r.) lub rezygnują z zatrudnienia lub pracy zarobkowej by sprawować opiekę nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W orzeczeniu musi być zawarta informacja o koniecznej stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Łączny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę uprawniający do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 764 zł. W przypadku przekroczenia dochodu należy stosować zasadę analogiczną jak w przypadku prawa do zasiłku rodzinnego, mianowicie powiększyć kwotę uprawniającą o wysokość najniższego zasiłku rodzinnego, czyli 89 zł. Jeżeli w kolejnym roku dochód ponownie zostanie przekroczony zasiłek nie przysługuje.

W przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia za dochód rodziny należy przyjąć dochody osoby wymagającej opieki, jej rodziców, małżonka rodzica osoby wymagającej opieki, a także osoby z którymi rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje dziecko. Jeśli osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia za dochód należy przyjąć dochody uzyskane przez osobę wymagająca opieki, jej małżonka, osoby z którą sprawuje opiekę nad wspólnym dzieckiem oraz pozostałe osoby na utrzymaniu do ukończenia 25 roku życia. W przypadku ustalania prawa do w/w zasiłku na osobę będącą pod opieka opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej uwzględnia się dochody rodziny osoby sprawującej opiekę oraz osoby otoczonej opieką.

Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacany jest w wysokości 520 zł. Przysługuje za niepełne miesiące w wysokości 1/30 część za każdy dzień. Kwotę należną zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Zgodnie z artykułem 16a. ust. 8 specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje w poszczególnych przypadkach kiedy:

  1. Osoba sprawująca opiekę:
  • Posiada prawo do: emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego.
  • Ma przyznanie prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekunów lub prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
  • Posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  1. Osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, w placówce zapewniającej całodobowa opiekę z wyjątkiem podmiotu o charakterze leczniczym oraz rodziny zastępczej spokrewnionej.
  2. Inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na osobę wymagająca opieki.
  3. Członek rodziny osoby sprawującej opiekę pobiera dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna.
  4. Na osobę wymagająca opieki przyznano dotychczas dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub świadczenie pielęgnacyjne.
  5. Za granicami Rzeczpospolitej Polskiej inna osoba jest uprawniona do pobierania analogicznego świadczenia na osobę wymagającą opieki.

W toku ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego organ właściwy zwraca się do kierownika właściwego ośrodka pomocy społecznej, ze względu na zamieszkanie osoby wymagającej opieki, o przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Jego celem jest weryfikacja okoliczności spełniania warunków uprawniających do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny. Po upływie 6 miesięcy, jeśli do końca okresu na który przyznano specjalny zasiłek opiekuńczy pozostało ponad 3 miesiące , przeprowadza się aktualizację wywiadu środowiskowego. O przeprowadzenie aktualizacji wywiadu środowiskowego organ może wystąpić także w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości do co spełniania warunków określonych w art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Do pobrania

druk wniosku ubezpieczenia członków rodziny