Becikowe

Zapomoga przysługuje w związku z urodzeniem dziecka żywego w wysokości 1000 zł na dziecko. Wnioskować o nią może matka, ojciec, opiekun prawny lub faktyczny dziecka. Dochód uprawniający do przyznania zapomogi to 1992 zł na osobę w rodzinie.

Przez dochód rodziny należy rozumieć sumę dochodów jej członków. Dochód uprawniający jest przeliczonym dochodem rodziny na ilość jej członków. Kwota 1992 zł stanowi miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę.

Wniosek o jednorazową zapomogę składa się w przeciągu 12 miesięcy od momentu urodzenia się dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka przysposobionego, objętego opieka prawną lub faktyczną wnioskować o zapomogę należy w terminie 12 miesięcy od objęcia opieki nad dzieckiem jednak nie później niż do uzyskania pełnoletniości. Wniosek złożony po terminie zostaje bez rozpatrzenia.

Analogicznie jak w przypadku dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, zapomoga przysługuje jeśli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Powyższy fakt potwierdza się stosownym zaświadczeniem lekarskim. Przepis ten nie jest stosowany w przypadku prawnych lub fatycznych opiekunów dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko

W przypadku jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka nie ma zastosowania art. 7 pkt 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych stanowiący, że zasiłek rodzinny nie przysługują jeśli osoba samotnie wychowująca dziecko nie ma zasądzonych alimentów od drugiego rodzica chyba, że rodzic nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub postępowanie w sprawie świadczeń alimentacyjnych zostało oddalone. Kiedy o zapomogę występuje osoba samotnie wychowująca dziecko bez względu na fakt ustalenia ojcostwa, bądź nie, nie jest wymagane wpisanie drugiego rodzica do wniosku o w/w zapomogę lub zasądzenia alimentów na rzecz dziecka