Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Deszcznie został utworzony w związku z wejściem w życie nowych przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Głównym zadaniem Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Zespół podejmuje działania mające na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie w tym realizuje procedury Niebieskiej Karty.

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, co daje możliwość komplementarnej pomocy osobom doznającym przemocy. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele wielu służb oraz instytucji. Interdyscyplinarna praca zwiększa skuteczność pomocy, pozwala także wykorzystać zasoby poszczególnych instytucji
do ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie.

Podstawy prawne działania Zespołu:

 • Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)
 • Ustawa z dni 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012. 1356 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.)

Akty prawne obowiązujące na terenie Gminy Deszczno:

 • Uchwała Nr XVI/122/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 • Zarządzenie 7/2012 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 • Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Deszczno
 • Uchwała Nr X/70/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 maja 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020

Skład Zespołu

 • Magdalena Słomińska – p. o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społęcznej w Deszcznie
 • Tadeusz Koper – Z-ca Wójta Gminy Deszczno
 • Adriana Kondzior – pracownik socjalny
 • Danuta Zaniewska – starszy pracownik socjalny
 • Michał Czarnomski – Kurator zawodowy
 • Aleksandra Cichowlas – Kurator specjalista
 • Beata Sobolewska - Psycholog
 • Daniel Olejniczak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.
 • Mirosława Kołodziejczyk – Pedagog Szkoły Podstawowej w Boleminie
 • Agnieszka Binek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej
  w Ciecierzycach
 • Jolanta Lachowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ulimiu
 • Teresa Leśniewicz – Pedagog Zespołu Szkół w Deszcznie
 • Magdalena Szwacka – Dzielnicowy KMP
 • Aleksander Łuczak – Dzielnicowy KMP

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.