O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w Deszcznie przy ul. Strażackiej 5

Godziny otwarcia: poniedziałek 7:30 – 17:00

                                 wtorek – czwartek 7:30 – 15:30

                                 piątek 7:30 – 14:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie jest jednostką organizacyjną Gminy Deszczno, utworzoną do realizacji zadań własnych oraz zleconych gminie. Działa na podstawie następujących przepisów:

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594
  z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. . z 2015r. poz. 163 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885
  z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2013r. Nr 330 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2015r. poz.114 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  (Dz. U. z 2012r. poz. 1228 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332)
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
  z 2005r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieni socjalnym (Dz. U. z 2011r. Nr 43
  poz. 225 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2014 poz. 1863)
 • Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. o Prawie energetycznym (Dz. U. z 2012r.
  poz. 1059 z późn. zm.)
 • oraz innych aktów prawnych niezbędnych do funkcjonowania jednostki i realizacji zadań.