Polecamy:
 
ueueue
Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie
Informacja dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy. (Dodano: 05.12.2013)

 

W związku z ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy -Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 984), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały od 1 stycznia 2014r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Ustawa ta wprowadziła nową definicję - odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z dodanym w Prawie energetycznym w art. 3, pkt 13c - jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
 
Strona główna (Dodano: 01.12.2009)

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – stanowi podstawowy instrument finansowy Unii Europejskiej, którego cele jest wspieranie zatrudnienia (poprzez zwiększanie liczby miejsc pracy, jak również poprzez polepszanie warunków pracy) oraz inwestycje
w kapitał ludzki (poprzez rozwój zasobów ludzkich).

W latach 2007-2013 Polska uzyskała największe wsparcie spośród pozostałych państw członkowskich. Finansowanie wspólnotowe w tych latach zakłada ponad 9,7 mld euro.

W Polsce EFS realizowany jest za pomocą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który obejmuje 10 priorytetów, tj.:

  1. Zatrudnienie i integracja społeczna;
  2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących;
  3. Wysoka jakość systemu oświaty;
  4. Szkolnictwo wyższe i nauka;
  5. Dobre zarządzanie;
  6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich;
  7. Promocja integracji społecznej;
  8. Regionalne kadry gospodarki;
  9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Program Operacyjny kapitał Ludzki przewiduje 2 procedury wyboru projektów:

a) procedurę konkursową
b) dofinansowanie projektów systemowych

Wszelkie informacje o PO KL dostępne są także na stronach internetowych:

http://www.efs.gov.pl/
http://www.efs.lubuskie.pl/
http://www.wup.zgora.pl/

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Deszczno