Polecamy:
 
Beneficjenci
(Dodano: 01.12.2009)

Beneficjentami Ostatecznymi projektu będą osoby w wieku aktywności zawodowej, pozostające bez zatrudnienia, zagrożone wykluczeniem społecznym i jednocześnie korzystające ze wsparcia OPS w Deszcznie. Działania realizowane w ramach projektu zostaną skierowane do grupy 19 osób, tj. 12 bezrobotnych ( w tym: 5 długotrwale) oraz 5 nieaktywnych zawodowo ( osoby nie pozostające w statystykach PUP), 2 osoby zatrudnione w administracji publicznej.
Proces rekrutacji przeprowadzą  pracownicy socjalni i psycholog.
Dla Beneficjentów Ostatecznych planuje się wsparcie w postaci:
• organizacji spotkań z psychologiem
• organizacji spotkań grupowych z doradcą zawodowym
• sfinansowania szkoleń podnoszących kluczowe kompetencje zawodowe
• organizacji treningu kompetencji i umiejętności społecznych
• organizacji grup samopomocowych
Dodatkowo dla grupy 10 Beneficjentów Ostatecznych, tworzących wieloosobowe gospodarstwa domowe, zostaną zorganizowane usługi w postaci asystenta rodzinnego. Celem jego pracy będzie współpraca z rodziną w miejscu jej zamieszkania.

 
ueueue